Tumblr Mouse Cursors
Joco Lee

Joco Lee

[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 15

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 15

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 14

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 14

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 12

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 12

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 11

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 11

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 10

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 10

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Fanpic/Comic] Gặp iron man (1)

Cr: @北京遇上多伦多

Dịch: Nai Cụ

Chỉnh sửa hình ảnh: Bu Hồ Triệu

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 9

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 9

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Fanpic/Comic] Lộc đại nhân vs. Tiểu yêu

Dịch: Nai Cụ

Chỉnh sửa hình ảnh: Bu Hồ Triệu

(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 8

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 8

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog
(more…)

View On WordPress


[Transfic] Luyến Tiếc - Chương 7

[Transfic] Luyến Tiếc – Chương 7

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog

(more…)

View On WordPress


1592
To Tumblr, Love PixelUnion